Seznámení s metodou 

BILANČNÍ  DIAGNOSTIKA

celý text :     www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz

Definice:  Bilanční diagnostika je poradenský proces, který s využitím komplexních diagnostických metod směřuje k optimálnímu využití potencionality člověka při jeho profesním uplatnění.

Bilanční diagnostika je metoda poradenské práce, při které psycholog vyškolený v její realizaci (poradce, realizátor) společně s klientem hledá cestu nebo varianty řešení pro co nejvhodnější využití schopností, dovedností, zájmů a motivace klienta pro jeho optimální začlenění do pracovních aktivit. Naplnění tohoto cíle se dosahuje prostřednictvím širokého repertoáru poradenských metod a postupů, určitého sledu skupinových a individuálních konzultací a sběru dat s využitím psychodiagnostických metod.

Bilanční diagnostika byla zavedena do našeho poradenského systému v roce 2000 na základě usnesení vlády České republiky č. 640/1999. Poskytování bilanční diagnostiky se řídí zákonem o zaměstnanosti4 a vyhláškou č. 518/2004 Sb.,5 která stanovuje v § 22, že "bilanční diagnostika se zaměřuje na komplexní posouzení schopností a možností fyzické osoby v návaznosti na její budoucí pracovní uplatnění".

U klienta postupně dochází k uvědomování si své pracovní potenciality, ke korekci představ o uplatnění na trhu práce a k posilování schopnosti řídit svou pracovní kariéru, případně jiného zadání ze strany zadavatele.

Hlavním předpokladem efektivního průběhu a dosažení cíle bilanční diagnostiky je pozitivní motivace klienta k pracovnímu zapojení, motivace nechat se vést procesem bilanční diagnostiky a současně být ochoten učinit rozhodnutí o své budoucí kariérové dráze a toto rozhodnutí posléze naplnit.

Bilanční diagnostika je vhodná pro většinu dospívající a dospělé populace bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání nebo sociální postavení. Výjimku tvoří občané s mentální retardací nebo lidé s chybějící motivací změnit svůj sociální statut a pracovat. Efektivní je zejména u osob, které jsou vysoce motivované pracovat, hledat, získat a udržet si práci, a odhodlané ke změně.

Za úspěch bilanční diagnostiky se pokládá, když klient po jejím absolvování dospěje:

k poznání svých osobnostních předpokladů a případných rezerv dalšího rozvoje,

-k lepší orientaci ve svých schopnostech a vlastnostech, ve své motivaci k určité profesi a v možnostech využití zájmů a dovedností pro rozvoj své další profesní dráhy,

-k posílení sebevědomí a motivace k pracovnímu uplatnění,

ke zkvalitnění dovednosti hodnotit vlastní předpoklady a využívat tohoto hodnocení pro úspěšné hledání nové pracovní příležitosti,

-k rozhodnutí o dalším vzdělávání

-k identifikaci svého optimálního zařazení v pracovním týmu
.