PRŮBĚH   BILANČNÍ

 DIAGNOSTIKY

  vybrané pasáže z Metodiky bilanční diagnostiky

Metody a nástroje bilanční diagnostiky

Prostřednictvím využití skupinových a individuálních konzultací a při zpracování psychologických metod (specifická dg.baterie) a na základě výstupu psycholog (vyškolený v poskytování BDg) společně s klientem hledá cestu a varianty řešení pro optimální využití potencionality a osobnostních a profesních kompetencí k vhodnému začlenění klienta do pracovních aktivit.

Systematicky používá nástroje psychologické, pedagogické a sociální diagnostiky k posouzení klientova individuálního potenciálu. Využívá širokou škálu informací o nabídce a poptávce na trhu práce a předpokládá u psychologa a poradce znalost nároků na různá povolání.

V poradenském procesu bilanční diagnostiky je v centru pozornosti vždy klient. Je aktivním subjektem, který do bilanční diagnostiky vstupuje s určitým cílem. Společně s psychologem hledají variantu řešení.

"Poradenství je pomoc ke svépomoci". U klienta postupně dochází k uvědomování si své pracovní potenciality a korekci představ prac.uplatnění i k posílení schopnosti řídit svou pracovní kariéru.

Metody užité psychodiagnostiky : 

Výběr metod je zcela na poradci s jednou výjimkou a tou je POVINNÉ použití databázového systému DIAROS resp. jeho součásti - testu SPARO. Využití SPARO je považováno za nepodkročitelné minimum.

Hlavním nástrojem je rozhovor, testy jsou určeny ke strukturaci celého procesu.

Základní moduly databázového systému DIAROS:

SPARO zjišťuje bazální strukturu a dynamiku autoregulace, integrovanosti a psychické odolnosti klienta.

SIPO - dotazník zaměřený na postižení interpersonálních tendencí klienta

SUPSO - test zjišťující subjektivní prožívání i vnější projevy klientových psychických stavů.

DUSIN - test zaměřený na zjišťování míry životní spokojenosti klienta

Výběr dalších psychodiagnostických nástrojů a metod, které jsou využívány při realizaci bilanční diagnostiky:

Testy obecných a specifických schopností důležitých pro celkové posouzení předpokladů pro výkon některých profesí: ­

Ravenovy progresivní matice

Test struktury inteligence IST  ­

Vídeňský maticový test (VMT)

Test pozornosti d2 

Bochumský osobnostní dotazník  Dotazník motivace k výkonu - LMI  ­ Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry - DVP

Dotazníky zaměřené na zjišťování obecnějších charakteristik osobnosti - NEO pětifaktorový osobnostní inventář (NEO FFI) a NEO osobnostní inventář (NEOPI-R) - dotazníky založené na pětifaktorovém modelu osobnosti a poskytující údaje o tzv. Velké pětce (Big Five)

Projektivní metody- ­ Nedokončené věty  Baum test (test kresby stromu) ­ Lüscherův barvový test

Analýza produktů - Analyzovány bývají životopisy, záznamy snů, písmo obecně, literární či výtvarná díla, automatické "čmárání", které lidé produkují např. při schůzích, deníky, dopisy aj. produkty, pokud jsou relevantní z hlediska cíle realizované bilanční diagnostiky (s ohledem na zakázku klienta).

Časová struktura bilanční diagnostiky :

Standardní časová dotace pro přímou práci s klientem bilanční diagnostiky je 16 hodin na 1 klienta. V ojedinělých případech ji lze zkrátit na 13 hodin, případně rozšířit až na 18 hodin v závislosti na charakteru a složitosti klientovy/zadavatelovy zakázky.

Rozsah skupinových aktivit bilanční diagnostiky tvoří standardně maximálně 50 % časové dotace na přímou práci, tj. pokud bilanční diagnostika vyžaduje 16 hodin práce s klientem, skupinové aktivity by neměly přesáhnout 8 hodin.

Standardní časová dotace na samostatnou práci poradce je 8 hodin. Může být však i kratší nebo delší (5 - 9 hodin) v závislosti na komplikovanosti klientovy zakázky a dalších souvisejících faktorech.

Samostatná práce poradce zahrnuje zejména výběr a přípravu vhodných diagnostických nástrojů a informačních materiálů, přípravu scénáře skupinových a individuálních konzultací, vyhodnocení dg. nástrojů a interpretaci získaných výsledků, diagnostickou úvahu, přípravu závěrečné zprávy a souhrnu závěrečné zprávy.

Standardní celková časová dotace na realizaci bilanční diagnostiky zahrnující přímou i nepřímou práci poradce je tedy 24 hodin na 1 klienta. Tato časová dotace se v závislosti na zadání zadavatele a složitosti klientovy zakázky může snížit nebo zvýšit, nikdy by však neměla být nižší než 18 hodin.

Výstupy z bilanční diagnostiky :

Poradenská pomoc klientovi - společná práci s klientem po sběru dat navazuje a je zaměřena na poradenskou pomoc klientovi při hledání různých variant jeho kariérových cílů, možností profesního uplatnění a rozvoje.

Poradce pomáhá klientovi ujasnit a uspořádat si informace o jeho schopnostech, vlastnostech, motivaci, o možnostech využití jeho zájmů, dovedností atd. při plánování další pracovní dráhy, pomoci se stanovením konkrétního kariérového cíle, apod.

Prvořadým cílem této etapy je pomoc klientovi k tomu, aby dokázal reálně hodnotit svůj osobnostní potenciál a využívat i v budoucnu této dovednosti pro samostatné řízení své kariéry.

 Zpracování závěrečné zprávy - bilanční diagnostika je sama o sobě hodnotným procesem vedení klienta k posilování jeho dovedností pro řízení své kariéry.

Hmatatelným výstupem BDg je závěrečná zpráva s objektivním nálezem určená pro klienta a souhrn závěrečné zprávy určený pro zadavatele.Individuální projednání obou těchto zpráv s klientem je součástí bilanční diagnostiky.

Závěrečná zpráva z bilanční diagnostiky se soustřeďuje na pozitivní doporučení pro další uplatnění na trhu práce a profesní rozvoj. Je určena výhradně pro klienta.

Závěrečná zpráva z bilanční diagnostiky se skládá z

Identifikační údaje - jméno a příjmení klienta,datum narození, bydliště klienta

Jméno a příjmení poradce, název firmy, jejímž jménem byla bilanční diagnostika realizována, včetně  místa a datum zahájení a ukončení bilanční diagnostiky.

Zadání zadavatele a zakázka klienta a   aktuální situace klienta.

Osobní a rodinná anamnéza klienta, základní anamnestické údaje, které mohou ovlivňovat klientovo pracovní uplatnění, podnikání či vzdělávání.

Vzdělání a dosavadní pracovní kariéra klienta. Formální vzdělání a neformálně získané znalosti a dovednosti, profesní historie včetně vztahu k vykonávaným pracovním činnostem, důvody změny povolání nebo zaměstnání, významné události v pracovním životě atd.

Zdravotní stav klienta - zdravotní omezení ve vztahu k nárokům preferovaných možností pracovního uplatnění.

Objektivní nález -psychologický profil klienta. Souhrn poznatků z psychologického vyšetření, který má charakter psychologické zprávy.

Závěr a doporučení pro klienta je shrnutím nejdůležitějších zjištění,  cílem je motivovat klienta k hledání optimálního pracovního uplatnění a k případnému dalšímu vzdělávání.

Závěrečná zpráva musí být opatřena datem, plným jménem poradce a otiskem razítka.

Závěrečná zpráva z bilanční diagnostiky je majetkem klienta.

Souhrn závěrečné zprávy z bilanční diagnostiky je určen zadavateli a nesmí obsahovat informace o klientovi důvěrného charakteru, jejichž zveřejnění by mohlo klienta poškodit, ledaže by klient uvedení těchto informací požadoval.

Souhrn závěrečné zprávy musí obsahovat minimálně následující položky

Identifikační údaje. Zadání a souvislosti realizace bilanční diagnostiky,  aktuální situace klienta  (bez citlivých dat a informací, které klient označí za důvěrné), Vzdělání a kvalifikace, praxe a hlavní kompetence klienta. Stručné shrnutí informací o vzdělání a praxi klienta a o jeho osobnostních předpokladech, znalostech a dovednostech, které se vztahují k prac. preferencím.  Závěr a doporučení pro klienta a doporučení pro zadavatele - konkrétní obsah a být v souladu s doporučením pro klienta.  Datum, jméno poradce, otisk razítka. Souhlas klienta s předáním zadavateli. Klient podepisuje, že byl se souhrnem závěrečné zprávy seznámen a že s jeho předáním zadavateli souhlasí.